Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Podatki i opłaty lokalne

Bank Spółdzielczy we Wschowie Oddział w Lubinie

Informacja o indywidualnym numerze rachunku bankowego dostępna jest w  Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w siedzibie Urzędu Gminy w Lubinie pokój nr 1 lub pod numerem telefonu:
76 840-31-08, 76 840-31-43.

1. Podatki i opłaty od osób fizycznych:

Wpłaty dotyczące podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego  wskazany w  decyzji ustalającej wysokość podatku.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
2. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych:

Wpłaty należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego znajdujący się na przesłanym przez Urząd Gminy zawiadomieniu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3. Podatek od nieruchomości i środków transportowych od osób prawnych:

Wpłaty należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego znajdujący się na przesłanym przez Urząd Gminy zawiadomieniu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4. Wpłaty dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego znajdujący się na przesłanym przez Urząd Gminy zawiadomieniu.

STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2020

Liczba mieszkańców zamieszkujących                          Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami                                    nieruchomość                                                komunalnymi [zł/miesięcznie od mieszkańca]

                          1                                                                                            33,00
                          2                                                                                            31,00
                          3                                                                                            29,00
                          4                                                                                            27,00
                          5                                                                                            25,00
                          6 i więcej                                                                               23,00

Kwotę zwolnienia przysługującą na jednego mieszkańca kompostującego bioodpady w przydomowym kompostowniku  ustalono na poziomie 3 zł od osoby.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _           
5. Wpłaty dotyczące podatku rolnego i leśnego od osób prawnych oraz opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy:

44 8669 0001 0311 6863 2000 0001
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6. Wpłaty dotyczące  subwencji, udziałów, dotacji  oraz należnych udziałów z urzędów skarbowych (kod jednostki 0211022) należy dokonywać na rachunek bankowy:

66 8669 0001 2031 0311 6863 0037
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wydatki:
17 8669 0001 0311 6863 2000 0002

Depozyty:
87 8669 0001 0311 6863 2000 0003

Fundusz Socjalny:
33 8669 0001 0311 6863 2000 0005
_____________________________________________________________________________________________________________________

                                                                    PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

                                Przedmiot opodatkowania
                                                Grunty
                              ______________________________  
związane z prowadzeniem działalnościci gospodarczej, bez względu               1,34 zł
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi      6,66 zł
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej                          0,60 zł
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego      

niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie       4,39 zł
z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018r. poz. 1398
oraz z 2019r. poz. 730), i położone na terenach, dla których miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod
zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu
mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia
wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres
4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa
budowlanego

                                     Budynki lub ich części
                                   ___________________________
mieszkalne                                                                                                          1,15 zł

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz części                     33,10 zł
budynków budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej

zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu               15,50 zł
kwalifikowanym materiałem siewnym

związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów         6,76 zł
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń

pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej                           11,17 zł
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

                                                  Budowle                                                              2%
                                 _______________________________

W roku 2024 na terenie Gminy Lubin nadal obowiązuje uchwała Nr IV/18/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015 r. poz. 497) zgodnie z którą zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części:

a) mieszkalne,
b) zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym,
c) pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
______________________________________________________________________________________________________________________

Wzory informacji i deklaracji podatkowych